• DOPRAVA ZDARMA OD 2500 Kč

Všeobecné obchodní podmínky

INTERNETOVÝ OBCHOD WWW.BASICSTORE.CZ


BASICSTORE. - www.basicstore.cz
Provozovatel: Ing. Tereza Schierreichová
Se sídlem: Výstavby 452, Horoměřice, 252 62
IČO: 09893491
DIČ: CZ9460160029 - Plátce DPH.


I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) internetového obchodu www.basicstore.cz, provozovatel Ing. Tereza Schierreichová, se sídlem Výstavby 452, Horoměřice, 252 62, IČO: 09893491, DIČ: CZ9460160028, zapsané dle § 71 odst. 2 živnostenského zákona - Městským úřadem Černošice, email: info@basicstore.cz (dále jen „Prodávající"),upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) výhradně prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího www.basicstore.cz.

Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito podmínkami a jsou pro obě strany závazné. Kupující učiněním a odesláním závazné objednávky v e-shopu www.basicstore.cz provozovaném Ing. Terezou Schierreichovou (dále jen „Prodávající") potvrzuje, že souhlasí s všeobecnými obchodními podmínkami týkající se nákupu a dodávky zboží. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřené v souladu s právním řádem ČR. Kupující je před odesláním závazné objednávky dostatečně informován o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem. 

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

II. Objednání zboží

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (například: náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí sám kupující. 

Předmětem kupní smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Podmínkou pro uzavření kupní smlouvy a naplnění platnosti elektronické objednávky je pravdivé vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři na webovém rozhraní internetového obchodu basicstore.cz. V tomto formuláři musí být uvedeny následující údaje:

- objednané zboží, které kupující vloží do elektronického nákupního košíku webového rozhraní internetového obchodu
- počet kusů objednávaného zboží
- cena za zboží
- způsob dopravy
- způsob platby
- informace o nákladech spojených s platbou a dodání zboží
- identifikační a kontaktní údaje kupujícího (Jméno, Příjmení, adresa, email, telefon).

Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká momentem doručení, se závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Prodávající potvrdí přijetí objednávky na e-mailovou adresu kupujícího. Součástí tohoto potvrzení bude shrnutí objednávky a tyto obchodní podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Prodávající má povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupující má povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu. Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a obchodními podmínkami internetového obchodu www.basicstore.cz.

Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní internetového obchodu basicstore.cz. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu včetně obchodních podmínek. 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím emailu: info@basicstore.cz.

III. Informace o zboží a cenách

Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu basicstore.cz. Uvedené ceny nezahrnují náklady na dopravu a platbu zboží a zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu basicstore.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

IV. Potvrzení objednávky a uzavření kupní smlouvy

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace, přímo na webovém rozhraní internetového obchodu
   

Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a způsob doručení.

Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Objednat s povinností platby". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. K tomuto účelu slouží povinné zaškrtávací políčko.

Objednávka je ze strany e-shopu přijata ihned. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky na emailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. O změně stavu objednávky, průběhu odeslání je kupující informován emailem a SMS zprávou na telefonní číslo uvedené v objednávkovém formuláři. Prodávající má právo kupujícího kontaktovat v případě nejasností týkající se objednávky. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku (stornovat), dokud není kupujícímu doručeno oznámení o expedici objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

V případě, že došlo k uvedení zjevně chybné ceny na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího. Za zjevnou chybu v ceně se považuje například situace, kde cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

V. Zákaznický účet

Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě basicstore.cz může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

VI. Platební podmínky a dodání zboží

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně běžným bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2001939051/2010 
  IBAN: CZ97 2010 0000 0020 0193 9051, SWIFT: FIOBCZPPXXX vedený u Fio banka, a.s.,
 • bezhotovostně platební kartou on-line přes platební bránu Comgate
 • bezhotovostně on-line převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány Comgate
 • dobírkou v hotovosti nebo platební kartou při předání zboží dopravcem (doručení na adresu), 
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru na výdejnách zásilek společnosti Zásilkovna s.r.o. (doručení do výdejního místa), Balíkovna či PPL

Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až poté, co uhradí celkovou cenu a zboží převezme. 

V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy. Pokud není částka za objednávku připsána do 3 dnů (od vytvoření objednávky-uzavření smlouvy) na uvedený účet prodávajícího a kupující o této skutečnosti prodávajícího neinformoval, je prodávající oprávněn objednávku stornovat a uvolnit zboží k dalšímu prodeji. 

V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb - poskytovatelem platební brány je společnost ComGate Payments, a.s.  https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana. Kontaktní údaje poskytovatele služeb pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:  https://www.comgate.cz/cz/kontakt

ComGate Payments, a.s.
Aupark, Gočárova třída 1754 / 48b
500 02, Hradec Králové 

Email: platby-podpora@comgate.cz
Telefon: +420 228 224 267 (PO-PÁ 8:00 - 20:00)

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou kupujícím v objednávce (domů, do kanceláře, do práce, ...)
 • prostřednictvím výdejny zásilek, na adresu výdejny, kterou kupující určil,

Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. Pro zasílání zboží prodávající využívá služby Zásilkovny s.r.o. a jejích smluvních partnerů a dále služby České pošty, Balíkovny a PPL. Nabídku smluvních dopravců může prodávající průběžně měnit.

Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. V případě, že kupující zvolil platbu na dobírku a doručené zboží následně nepřevzal, prodávající je oprávněn vyžadovat po kupujícím náklady vzniklé v souvislosti s balným a dopravou zboží. 

V případě, kdy kupující poruší svoji povinnost převzít zboží, nejedná se o odstoupení od kupní smlouvy, ale o porušení smlouvy ze strany kupujícího. 

V takovém případě bere kupující na vědomí, že je povinen nahradit prodávajícímu skutečné náklady spojené s odesláním zásilky kupujícímu (viz. objednávka kupujícího) a také náklady spojené s odesláním zásilky zpět prodávajícímu.

Za zboží poškozené při přepravě nenese e-shop basicstore.cz žádnou odpovědnost. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen důkladně zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud kupující při převzetí zásilky zjistí poškozený obal či jiné poškození zásilky, může od přepravce požadovat sepsání reklamačního protokolu o poškození zásilky.

Prodávající vystaví kupujícímu doklad o koupi – fakturu ihned po uhrazení objednávky. Doklad je odeslán elektronicky na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. U plateb na dobírku je doklad odeslán elektronicky na emailovou adresu kupujícího neprodleně po převzetí zboží od dopravce a uhrazení doběrečné částky. 

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

Prodávající zašle zboží kupujícímu do 5 pracovních dnů počínaje dnem následujícím po připsání platby na výše uvedený bankovní účet prodávajícího. Pokud prodávající neodešle zboží ve stanovené lhůtě z důvodu nenaskladnění zboží, zašle do této lhůty peníze za zboží zpět na účet kupujícího, ze kterého byla platba přijata. 

VII. Odstoupení od smlouvy - Výměna a vrácení zboží

Výměny zboží v internetovém obchodě basicstore.cz neprobíhají. Vždy má ovšem kupující-spotřebitel právo svou nevyhovující objednávku vrátit do 14 dnů od převzetí bez udání důvodu a bez jakékoli sankce a vytvořit novou objednávku s vyhovujícím zbožím. 

Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit. V souladu s § 1829 odst. 1 nového Občanského zákoníku má kupující-spotřebitel právo do 14 dnů od obdržení zboží odstoupit od kupní smlouvy a zboží bez udání důvodu vrátit bez jakékoli sankce. 

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

Pro odstoupení od kupní smlouvy je nutné prodávajícího kontaktovat prostřednictvím elektronického formuláře poskytovaném prodávajícím a dostupném na adrese:  https://www.basicstore.cz/vraceni-zbozi-reklamace/. Vyplněním elektronického formuláře a jeho odesláním - potvrzením informuje kupující prodávajícího o odstoupení od smlouvy. Odstoupit od kupní smlouvy je možné ve lhůtě 14ti dnů od převzetí zboží. 14 denní lhůta pro vrácení zboží běží druhý den ode dne převzetí zboží kupujícím. Je možné odstoupit od smlouvy do 14ti kalendářních dnů nikoli pracovních.

V elektronickém formuláři kupující uvádí osobní údaje (jméno, příjmení, adresu), dále číslo objednávky (případně také vybrané položky, které vrací zpět prodávajícímu - pokud objednávka obsahuje více položek), kontaktní údaje (emailová adresa, telefonní číslo) a číslo bankovního účtu pro finanční vypořádání. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí elektronického formuláře prostřednictvím emailové adresy uvedené kupujícím v elektronickém formuláři pro odstoupení od smlouvy. Následně je kupující povinen odeslat zboží zpět prodávajícímu včetně dokladu o koupi - faktura.

Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí kupující-spotřebitel zaslat doporučeně a bez dobírky prostřednictvím libovolného dopravce na adresu Basic Store, Tereza Schierreichová, Výstavby 452, 25262, Horoměřice. Zboží musí být vráceno na uvedenou adresu (o které je zákazník také informován prostřednictvím emailu, obsahující potvrzení o přijetí žádosti o vrácení zboží). Pokud je zboží zasláno na jinou než uvedenou adresu, prodávající nezodpovídá za vyzvednutí zásilky. Zboží musí kupující-spotřebitel vrátit kompletní, nenošené, neporušené, bez známek používání a v původním obalu - včetně originálního označení (cedulky - pokud zboží tuto cedulku má) a včetně veškerého příslušenství a dárků, pokud byly tyto dárky součástí v limitu 14 dnů. Originální obal či krabice neslouží jako poštovní obal. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

V žádném případě nelze vracet zboží zpět prodávajícímu na dobírku. Jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodávající přijímat. Pokud je zboží zasláno zpět jako obyčejné psaní (nikoli doporučeně) bez podacího nebo sledovacího čísla, za případnou ztrátu zásilky zodpovídá zákazník. 

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od doručení a převzetí vráceného zboží od kupujícího, všechny peněžní prostředky, které od něho přijal. V případě vrácení kompletní objednávky vrací prodávající kupní cenu včetně nákladů na dodání ve výši nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání a platby. Finanční vypořádání (vrácení peněz) je uskutečněno vrácením kupní ceny na bankovní účet, který kupující uvedl v elektronickém formuláři dostupném na adrese:  https://www.basicstore.cz/vraceni-zbozi-reklamace/.  V případě částečného vrácení zboží je zákazníkovi vrácena pouze částka za zboží bez poštovného. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu hradí kupující. 

Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání a platby zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání a platbu zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání a platby zboží. 

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo je zboží přijato prodávajícím na výše uvedené adrese. Vrácené zboží musí být zcela v původním stavu. Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno, nošeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody jemu vzniklé s nedodržením podmínek odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího nebo nárok na zamítnutí - neuznání vratky. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Kupující odpovídá za škody vzniklé při přepravě zboží v důsledku nevhodně zvoleného obalu, v takovém případě prodávající vrátí kupujícímu-spotřebiteli kupní cenu zboží poníženou o náhradu škody anebo si vyhrazuje právo vratku zboží nepřijmout. Náklady spojené s vrácením zboží (především poštovné) nese kupující. 

Při splnění těchto podmínek a po doručení zásilky (vratky) prodávajícímu bude uskutečněno s kupujícím finanční vypořádání dle podmínek zmíněných výše případně dle vzájemné dohody - nejčastěji však vrácením peněz zpět na účet, ze kterého byla platba přijata. 

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

POSTUP PŘI VRÁCENÍ ZBOŽÍ:

 1. O vrácení zboží nás prosím vždy nejdříve informujte ZDE
 2. Pečlivě prosím vyplňte elektronický formulář
  - číslo Vaší objednávky - naleznete v emailu, případně na faktuře, která byla součástí přílohy   emailu
  kontakt

  - bankovní účet na který Vám vrátíme peníze zpět
  - případně další informace (důvod vrácení, aj.)
 1.   Zašlete zboží zpět k nám 

! Před zasláním zboží prosím zkontrolujte podmínky a pravidla vrácení. 

Zboží odešlete doporučeně na níže uvedenou adresu
Basicstore.cz

Tereza Schierreichová
Výstavby 452,
Horoměřice, 252 62
(NEZASÍLEJTE NA DOBÍRKU!)

Zboží můžete vrátit přes Českou poštu nebo libovolného dopravce. 

Zboží je třeba vrátit na výše uvedenou adresu. Pokud bude balík doručen na jinou adresu/výdejní místo, prodávající nezodpovídá za vyzvednutí balíku. Doporučujeme zaslat doporučeně (s podacím/sledovacím číslem), pokud je balík zaslán jako obyčejné psaní bez podacího čísla, zodpovídá za jeho případnou ztrátu zákazník.

 1. Ke zboží přiložte fakturujako doklad o nabytí zboží v našem obchodě (faktura slouží také jako záruční list)
  5. Poštovné (při vrácení zboží zpět k nám) hradí kupující
  6. Peníze vracíme zpět na Váš účet bezodkladně po přijetí a kontrole vráceného zboží, nejpozději však do 14 dnů od přijetí zboží.

**Pro urychlení vratky nám můžete zaslat číslo zásilky na info@basicstore.cz (nezapomeňte uvést číslo objednávky, ke které se vratka vztahuje).

STORNO OBJEDNÁVKY

Objednávku lze v e-shopu basicstore.cz bezplatně stornovat nejpozději do 24 hodin od potvrzení a odeslání objednávky, ale pouze v případě, že objednávka ještě nebyla expedovaná (platí zejména u plateb na dobírku).

VIII. Práva z vadného plnění (reklamace)

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá výrobní vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. Veškeré zboží nabízené v internetovém obchodě basicstore.cz prochází kontrolou. Případné reklamace na zakoupené zboží v internetovém obchodě basicstore.cz budou vyřízené ke spokojenosti kupujícího-spotřebitele individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem.

Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.

Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace zaniká nárok kupujícímu na jakoukoliv náhradu nákladů souvisejících s vyřízením reklamace.

Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. VIII - 1., může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy:

 • pokud má zboží podstatnou výrobní vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt výrobní vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu výrobních vad zboží.

Záruka se nevztahuje na:

 • vady vzniklé běžným používáním - změnou a únavou materiálu úměrně k délce a četnosti nošení
 • nesprávným použitím - mechanickým poškozením
 • nesprávným skladováním
 • nesprávnou údržbou a čištěním (zejména nedodržování pokynů pro praní, sušení a žehlení uvedených na štítku produktu)

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Za vady způsobené při přepravě zboží nenese internetový obchod Basicstore.cz žádnou odpovědnost. Při převzetí zásilky je nutné, aby kupující důkladně zkontroloval, zda přepravní obal není poškozen a případnou škodu reklamoval neprodleně při převzetí zásilky u doručovatele. Pokud při převzetí kupující-spotřebitel zjistí poškozený obal či jinou známku poškození zásilky, je nutné požadovat od doručovatele sepsání reklamačního protokolu o poškození zásilky. Poškozenou zásilku kupující nemusí převzít. Tento důvod je nutné uvést v reklamačním protokolu.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.

Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání, zpravidla však elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře a emailové komunikace s kupujícím. O uplatnění práv z vadného plnění (reklamaci) je kupující-spotřebitel povinen prodávajícího informovat prostřednictvím elektronického formuláře poskytovaném prodávajícím a dostupném na adrese:  https://www.basicstore.cz/vraceni-zbozi-reklamace/. Při uplatnění reklamace je kupující povinen v elektronickém formuláři uvést, jaký způsob vypořádání si zvolil. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace v nutné výši. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

Volbu způsobu reklamace má kupující.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. V případech, kdy prodávající prodává zboží osobě, která je podnikatelem a při uzavření kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také podnikatelské činnosti takové osoby (podnikatele), se namísto ustanovení toho reklamačního řádu uplatní příslušná právní úprava, tento reklamační řád se tedy na takové případy nevztahuje.

POSTUP PŘI REKLAMACI 

Na zboží nabízené v našem internetovém obchodě se vztahuje záruka 2 roky. v případě, že si přejete reklamovat vadný výrobek, postupujte prosím následovně:

 1. Nejdříve nás o reklamaci informujte ZDE
  2.  Pečlivěprosím vyplňte elektronický formulář (potvrzení o jeho přijetí obdržíte na Vámi zadaný email)
  - číslo Vaší objednávky - naleznete v emailu, případně na faktuře, která byla součástí přílohy email
  - kontakt
  - důvod reklamace / popis vady (detailně popište reklamované vady, proč zboží reklamujete)
  - Vámi navrhovaný způsob řešení reklamace
  - případně detailní popis reklamované vady vč. fotografií      
 2. Zašlete zboží zpět k nám 

        ! Před zasláním zboží prosím zkontrolujte podmínky a pravidla vrácení.

Zboží odešlete doporučeně na níže uvedenou adresu:
Basicstore.cz
Tereza Schierreichová
Výstavby 452,
Horoměřice, 252 62
(NEZASÍLEJTE NA DOBÍRKU!)           

Zboží můžete vrátit přes Českou poštu nebo libovolného dopravce. 

Zboží je třeba vrátit na výše uvedenou adresu. Pokud bude balík doručen na jinou adresu/výdejní místo, prodávající nezodpovídá za vyzvednutí balíku. Doporučujeme zaslat doporučeně (s podacím/sledovacím číslem), pokud je balík zaslán jako obyčejné psaní bez podacího čísla, zodpovídá za jeho případnou ztrátu zákazník. 

Ke zboží přiložte fakturu jako doklad o nabytí zboží v našem obchodě - slouží také jako záruční doklad (bez přiložené faktury nebude reklamace přijata). Poštovné (při zaslání zboží zpět k nám) hradí kupující

Vaše reklamace bude provedena v souladu se zákonem. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší společností. V případě delších reklamací Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou opět v délce 24 měsíců.

Dle § 19 odst. 3§ 24 odst. 7 písm. v) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, § 605 a § 607 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, si na vyřízení reklamace vyhrazujeme maximálně 30 pracovních dnů ode dne přijetí reklamace.

IX. Dárkové poukazy a slevové kódy

Dárkové poukazy vydává internetový obchod www.basicstore.cz provozovaný Ing. Terezou Schierreichovou (dále jen „Prodávající") se sídlem Výstavby 452, Horoměřice, 25262, (tato adresa není určena pro vrácení zboží), IČO: 09893491, DIČ: CZ9460160028, plátce DPH, vydané dle § 71 odst. 2 živnostenského zákona - Městským úřadem Černošice. Kupující - spotřebitel učiněním a odesláním závazné objednávky v e-shopu basicstore.cz potvrzuje, že souhlasí s všeobecnými obchodními podmínkami týkající se nákupu a dodávky zboží.

Dárkové poukazy jsou vydávané a nabízené pouze v elektronické formě a zasílané ve formátu PDF na emailovou adresu kupujícího - spotřebitele, uvedenou v objednávkovém formuláři. Každý dárkový poukaz je opatřen unikátním číselným kódem dle nominální hodnoty dárkového poukazu.

Dárkový poukaz je kupujícímu - spotřebiteli zaslán pouze elektronickou formou na emailovou adresu. Dárkové poukazy nelze fyzicky odeslat a doručit kupujícímu - spotřebiteli v papírové formě. Při zvoleném způsobu dodání dárkového poukazu na email kupujícího - spotřebitele je doba dodání ihned po řádném uhrazení objednávky. Tento způsob dodání je nabízen zdarma, dopravné se v případě nákupu dárkového poukazu nezapočítává do celkové ceny objednávky. Dárkový poukaz není možné zaslat na adresu ani v případě, že zákazník objednává současně i jiný typ zboží z nabídky internetového obchodu www.basicstore.cz v rámci jedné objednávky.

Dárkový poukaz lze uplatnit pouze v internetovém obchodě www.basicstore.cz. Dárkový poukaz lze uplatnit pro nákup veškerého zboží, které je aktuálně v nabídce e-shopu www.basicstore.cz vč. zlevněného zboží. 

Dárkový poukaz je přenosný na třetí osobu. Dárkový poukaz může uplatnit pouze ten, kdo ji uplatní jako první. Nákup dárkového poukazu je závazný. Po zakoupení dárkového poukazu není možné provádět jakékoli úpravy, měnit platnost či nominální hodnotu dárkového poukazu. 

Základní platnost dárkových poukazů činí 6 měsíců od data vystavení, tj. data odeslání a vytvoření závazné objednávky. Není-li dárkový poukaz uplatněn ve lhůtě 6 měsíců od jeho zakoupení, zaniká držiteli poukazu nárok na plnění bez jakékoli náhrady škody. Dárkový poukaz není směnitelný za peníze.

CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se dohodly na ceně dárkového poukazu, která je uvedena v objednávce. Dárkové poukazy lze zakoupit v hodnotách 250 Kč, 500 Kč, 1000 Kč, 1500 Kč, 2000 Kč, 2500 Kč, 3000 Kč, 3500 Kč a 4000 Kč. Uvedené ceny jsou konečné.

Vytvoření a odeslání objednávky je závazné. Kupující se zavazuje prodávajícímu uhradit celou kupní cenu uvedenou v objednávkovém formuláři. Doprava je v případě nákupu pouze dárkových poukazů zdarma a není započítána do celkové ceny objednávky. 

UPLATNĚNÍ DÁRKOVÉHO POUKAZU

Dárkové poukazy vydané internetovým obchodem dostupným na adrese www.basicstore.cz je možné uplatnit pouze na nákup v tomto obchodě. Platnost dárkových poukazů je 6 měsíců od jejich zakoupení, tj. od vytvoření a odeslání závazné objednávky. Tato lhůta není uvedena na dárkovém poukazu, nýbrž v emailovém potvrzení objednávky a také v samotném emailu obsahující dárkový poukaz ve formátu PDF. Není-li dárkový poukaz uplatněn ve lhůtě 6 měsíců od jeho zakoupení, zaniká držiteli poukazu nárok na plnění bez jakékoli náhrady škody.

Dárkový poukaz není vystaven na nákup konkrétního zboží. Předmět koupě není předem znám a je zvolen kupujícím - spotřebitelem při zadávání objednávky. Dárkový poukaz lze uplatnit na nákup jakéhokoli zboží z katalogu tohoto internetového obchodu. Aktuální nabídka zboží je dostupná na adrese www.basicstore.cz. Dárkový poukaz je možné uplatnit také na nákup zlevněného zboží. 

Dárkový poukaz je možné uplatnit pouze jednorázově v celé nominální výši, uvedené na dárkovém poukazu. Hodnotu dárkového poukazu není možné rozdělit a uplatnit na více nákupů. Dárkový poukaz je možné uplatnit pouze jednou. V případě překročení hodnoty dárkového poukazu je rozdíl v ceně zaplacen standardně dle zvoleného způsobu platby (bankovním převodem, on-line kartou přes platební bránu nebo dobírkou). 

Každý dárkový poukaz je opatřen unikátním číselným kódem dle nominální hodnoty poukazu. Každý tento kód je možné použít pouze jednou. Pro uplatnění dárkového poukazu na nákup v internetovém obchodě je nutné tento číselný kód zadat v 1. kroku objednávkového procesu (dále jen "nákupní košík") konkrétně do kolonky "DÁRKY A SLEVY". Vložený číselný kód je nutné potvrdit tlačítkem "PŘIDAT" a následně je nominální hodnota poukazu odečtena z celkové hodnoty objednávky. 

Kupující může při zadání objednávky zadat kódy obsažené na zakoupených elektronických dárkových poukazech v souladu s jejich pravidly.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN (týkající se dárkových poukazů)

Poskytovatel (dále jen "prodávající") je povinen umožnit vyčerpání dárkového poukazu kupujícímu - spotřebiteli nebo oprávněné osobě v dohodnutém termínu platnosti, v dohodnuté výši a dle stanovených pravidel.

Reklamace v souvislosti s dárkovým poukazem je kupující povinen uplatnit u poskytovatele - prodávajícího písemně bez zbytečného odkladu a nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení dárkového poukazu. 

Poskytovatel použije veškeré osobní údaje jemu poskytnuté v objednávce výhradně pro účely plnění této smlouvy. Zprostředkovatel nepoužije poskytnuté osobní údaje žádným třetím stranám, pokud to nebude nezbytné pro účely plnění předmětu této smlouvy. Kupující je povinen dodržovat pravidla uplatnění dárkových poukazů.

REKLAMACE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (týkající se dárkových poukazů)

Na nákup dárkových poukazů se vztahují stejné podmínky odstoupení od smlouvy jako v případě jiného zakoupeného zboží. Zákazník má právo již zakoupený dárkový poukaz prodávajícímu vrátit ve lhůtě 14 dnů od jeho zakoupení, respektive od doručení - obdržení elektronického dárkového poukazu ve formátu PDF na email kupujícího - spotřebitele.

Pro vrácení zakoupeného poukazu je nutné využít elektronický formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný na adrese:  https://www.basicstore.cz/vraceni-zbozi-reklamace/. V případě uplatnění (i částečného uplatnění) dárkového poukazu již není možné tento dárkový poukaz vrátit. Prodávající je povinen kupujícímu navrátit celou hodnotu dárkového poukazu nejpozději do 14 dnů od přijaté žádosti o vrácení dárkového poukazu (přijatého elektronického formuláře), v případě, že již nebyl uplatněn. Bez vyplněného a zaslaného elektronického formuláře s žádostí o odstoupení od smlouvy není možné kupujícímu hodnotu poukazu vrátit. 

X. Doručování

Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

XI. Osobní údaje

Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudeme jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma emailové adresy, na kterou vám mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE.

XII. Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:
https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XIII. Závěrečná ustanovení

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga, popisů produktů a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící tento internetový obchod jako je grafické zpracování včetně fotografií nabízeného zboží a popisy zboží jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 20.2.2021